čeština english magyar

100% ochrana Vašeho displeje

Screenshield fólie představuje revoluční způsob ochrany Vašeho přístroje. Kombinace 100% ochrany displeje a možnosti volby osobního vzhledu na www.skinzone.cz Vám garantuje unikátnost, originalitu a ochranu Vašeho telefonu, foťáku, notebooku a jiných přístrojů s plochami náchylnými na poškrábání. Ochranné fólie vyrábíme na celou škálu různých zařízení - telefonů, GPS navigací, Tablet PC či čteček elektronických knih.

Screenshield fólie od Skinzone nabízí:

Nákupní košík
Položek: 0
Cena: 0,00 Kč
recenze akce aplikace

Reklamační řád


Společnost Skinzone s.r.o. se sídlem Praha 9 - Hrdlořezy, Hrdlořezská 211/12a, PSČ 190 00, IČ: 285 22 079, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147754 (dále jen „Skinzone“), vydává jako prodávající v souladu s příslušnými právními předpisy tento
Reklamační řád pro internetový obchod www.screenshield.cz, který upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující právo na vrácení zboží společnosti Skinzone nebo zajištění bezplatné opravy výrobku zakoupeného v internetovém obchodě www.screenshield.cz v rámci výrobcem stanovené záruky, popřípadě jiná práva níže uvedená.
Zaplacením a převzetím zboží přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci.
Skinzone poskytuje na ochranné fólie Screenshield doživotní záruku.

I.   Vrácení zboží
Kupující má právo:
1.    Nepřevzít zboží od dopravce v případě zakoupení zboží na internetovém obchodě www.screenshield.cz při doručení jiného typu zboží nebo dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou (objednávkou kupujícího), dodání zboží v poškozeném obalu nebo při dodání zboží bez příslušných daňových či prodejních dokladů. V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající bere na zřetel i rozpor s kupní smlouvou zjištěný během šesti měsíců od převzetí věci, pokud z povahy věci nevyplývá, že existenci rozporu musel kupující zjistit již při jejím převzetí.
2.    Screenshield ochranné fólie není možné vrátit bez udání důvodu do 14 dnů, dle § 53 odst. 8 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

II.    Reklamace
1.    V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. V případě, že dojde k poškození fólie poškrábáním, roztržením nebo dojde ke zničení jiným způsobem má zákazník nárok na výměnu fólie bez dodávaného příslušenství. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl byt řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od smlouvy odstoupit.
2.   Reklamaci lze uplatnit osobně na adrese provozovny (V Zahrádkách 2756/5, Praha 3 Žižkov) nebo email korespondencí na reklamace@screenshield.cz. Kupující musí nejprve poškozenou fólii nafotit (v případě osobní návštěvy osobně donést do provozovny) a zdokumentované fotky zaslat mailem (reklamace@screenshield.cz) k posouzení oprávněnosti reklamace. Pracovník společnosti Skinzone rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé zaviněním kupujícího jako například špatně zvolený postup při nalepení fólie (nanesení prachu na fólii před její aplikací, zašpinění fólie, aplikace mastnými prsty, špatně pozicovaná fólie, vzniklé vzduchové bubliny, atp.).

III.   Podmínky pro uznání reklamce
Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:
•   že došlo k roztržení či protržení fólie – za tímto účelem kupující předloží doklad o zakoupení (potvrzovací daňový doklad) s vyplněným datem a fotodokumentací postiženého místa.
•    že kupující koupil výrobek od prodejce produktů Skinzone a za jakou cenu – za tímto účelem kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží a fotodokumentací postiženého místa
•     že je výrobek vadný – za tímto účelem kupující předloží vadný výrobek (fotodokumentace)
Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

V případě, že bude reklamace uznána je nutné zaslat (nebo osobně donést) vadnou fólii zpět na adresu provozovny (společně s příslušnými doklady viz bod III výše) a to i v případě, že došlo k zakoupení výrobku u prodejce Screenshield. Výměna bude provedena v zákonné lhůtě a zaslána na adresu odesílatele bez příslušenství (standardně dodávaného v originálním balení) s minimálním poplatkem za dopravné 50 Kč (v případě platby dopravy převodem na účet Skinzone – uvedeným na www.screenshield.cz v sekci kontakty) nebo 90 Kč (50 Kč + 40 Kč v případě platby formou). V případě osobního převzetí na adrese provozovny je vyřízení bez poplatku.

IV.    Termíny pro vyřízení reklamace
1.    Oprávněné reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
2.    Dojde-li k výměně vadného výrobku za nový anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet záruční doba k novému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu v záruční opravě. Záznam o provedené opravě je oprávněn provést pouze autorizovaný servis.
3.    Reklamace se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
4.    Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.
5.    Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala některá ujednání tohoto Reklamačního řádu neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smlouva bude ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.
6.     Veškeré změny, úpravy a doplnění tohoto Reklamačního řádu jsou účinné okamžikem jejich uveřejnění na www.screenshield.cz. Veškeré změny a úpravy tohoto Reklamačního řádu budou v souladu s platnými právními předpisy ČR.
kontakt obchodní podmínky reklamační řád FAQ doživotní záruka Pro prodejce skinzone.cz developed in foxmedia