čeština english magyar

100% ochrana Vašeho displeje

Screenshield fólie představuje revoluční způsob ochrany Vašeho přístroje. Kombinace 100% ochrany displeje a možnosti volby osobního vzhledu na www.skinzone.cz Vám garantuje unikátnost, originalitu a ochranu Vašeho telefonu, foťáku, notebooku a jiných přístrojů s plochami náchylnými na poškrábání. Ochranné fólie vyrábíme na celou škálu různých zařízení - telefonů, GPS navigací, Tablet PC či čteček elektronických knih.

Screenshield fólie od Skinzone nabízí:

Nákupní košík
Položek: 0
Cena: 0,00 Kč
recenze akce aplikace

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky
I.    Provozovatel a předmět činnosti
Screenshield je obchodní název internetového obchodu s ochrannými fóliemi na displeje. Fólií na displej se rozumí vysoce odolná, průsvitná ochranná fólie, jejímž účelem je především chránit dotekové displeje před oděrky a poškrábáním.
Provozovatelem internetového portálu screenshield.cz, stejně jako dodavatelem dalších produktů a služeb na tomto internetovém portálu nabízených, tedy prodávajícím, je společnost Skinzone s.r.o. se sídlem Praha 9 - Hrdlořezy, Hrdlořezská 211/12a, PSČ 190 00, IČ: 285 22 079, jejímž jménem jedná Petr Svoboda, jednatel (info@skinzone.cz), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147754 (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel prohlašuje, že je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat veškerá majetková autorská práva k autorským dílům, jež jsou součástí nabídky výrobků a služeb Provozovatele na internetovém portálu Screenshield.
Uživatelem, zákazníkem internetového portálu Screenshield, může být jakákoliv fyzická osoba, která řádným a úplným způsobem splní veškeré zde stanovené podmínky (dále jen „Uživatel“). Uživatel užitím, návštěvou internetových stránek Screenshield souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se je úplným a řádným způsobem dodržovat.

II.    Zpracování osobních údajů a jejich využití
V případě, že je přístup na internetové stránky Screenshield podmíněn poskytnutím některých osobních údajů, je pak Uživatel oprávněn vstoupit do této části internetových stránek až po pravdivém a úplném zadání osobních údajů.
Vyplněním a odesláním internetové objednávky Uživatel souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly až do odvolání zpracovány společností Skinzone s.r.o. se sídlem Praha 9 - Hrdlořezy, Hrdlořezská 211/12a, PSČ 190 00, IČ: 285 22 079, jako správcem pro účely plnění spotřebitelské smlouvy o koupi zboží a jeho zaslání, pro účely plnění záruky za vady a dále k účelům nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let), s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd… V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost případně obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

III.    Způsob užívání Screenshield Uživateli
Při používání těchto stránek Uživatel nesmí nijak zasahovat do podoby či způsobu fungování bezpečnosti apod. internetových stránek Screenshield. Uživatel dále nemůže tyto stránky využívat k přenášení závadných souborů a jakkoliv se snažit proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.
V databázi Screenshield jsou znázorněny elektronicky zpracované fotografie, grafické, textové a další materiály obsahující různé obrazové, grafické, textové a jiné motivy (dále „Díla“).
Veškerá Díla jsou vyobrazena ve zmenšeném formátu. Každý Uživatel je oprávněn Dílo na svém počítači zvětšit až do formátu, který aplikace přes internetový prohlížeč přímo poskytuje. Každé Dílo je v databázi identifikováno evidenčním číslem, jménem a příjmením (pseudonymem) autora, jakož i případně dalšími informacemi.
Uživatel není oprávněn užít Dílo jinak než prohlížením, tzn. Uživatel není především oprávněn pozměnit či upravit, zkopírovat ani jinak rozmnožit, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Díla, jež je součástí databáze Screenshield, ani z nich vytvářet souborná či odvozená díla.

IV.    Základní ustanovení pro tzv. „spotřebitelské smlouvy“
Uživatel se pro účely dalších ustanovení těchto obchodních podmínek označuje také jako „kupující“ a Provozovatel se pro účely dalších ustanovení těchto obchodních podmínek označuje také jako „prodávající“.
Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné, jakož i příslušnými ustanoveními §§ 52 a následujících hlavy páté zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

V.    Registrace
Uživatel je oprávněn tzv. vstoupit na internetové stránky Screenshield či objednávat zde nabízené produkty či služby až po řádném a úplném vyplnění registračního formuláře. Podmínkou pro úspěšné dokončení Registrace je souhlas Uživatele s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky“). Tento souhlas Uživatel poskytne (projeví) zaškrtnutím políčka „Souhlasím“ se Smluvními podmínkami, který je umístěn v registračním formuláři. Okamžikem dokončení Registrace tak Uživatel přistupuje k těmto Smluvním podmínkám a současně výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se veškeré podmínky zde stanovené bezvýhradně dodržovat.
Pokud se Uživatel, který se před zveřejněním těchto Smluvních podmínek již zaregistroval, nadále s odvoláním (využitím) na výše uvedenou Registraci přihlašuje, pak se má za to, že provedl Registraci ve smyslu tohoto článku, souhlasí s těmito Smluvními podmínkami a zavazuje se je úplným způsobem dodržovat.

VI.    Objednání zboží a uzavření smlouvy
Kupující (Uživatel) učiní platnou a závaznou elektronickou objednávku produktů nabízených na Screenshield pouze po řádném přihlášení (Uživatel se může přihlásit až po provedení řádné Registrace podle těchto Smluvních podmínek) a vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než kupující definitivně potvrdí objednávku, je oprávněn celou objednávku a zadané údaje finálně zkontrolovat. Pokud bude kupující chtít některou jím uvedenou položku – objednaný produkt – změnit, je oprávněn tak učinit pomocí tlačítka „Zpět“, kterým se kupující vrátí na poslední předchozí stav objednávkového formuláře (do předešlých kroků). Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, kliknutím na tlačítko „Dokončit“ objednávku s konečnou platností a závazně odešle ke zpracování. Takto odeslaná objednávka kupujícího je závazná. Prodávající následně po doručení objednávky kupujícího na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zašle e-mail s akceptací (potvrzením) objednávky a kontaktem na prodávajícího. Kupující je povinen neprodleně překontrolovat pečlivě veškeré informace v tomto e-mailu prodávajícího uvedené a v případě nepřesností neprodleně kontaktovat prodávajícího. Objednávka je současně návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.
Kupující má možnost učinit objednávku také telefonicky nebo faxem. Rovněž v tomto případě je objednávka zároveň návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace některým způsobem komunikace na dálku (e-mailem, faxem).

VII.    Ceny a platební podmínky
Uživatel bere na vědomí skutečnost, že veškeré ceny, jež jsou uvedeny u jednotlivých produktů nabízených na Screenshield a v ceníku, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek, jsou koncové ceny a nezahrnuji poštovné a balné, které činí 80 Kč (doprava PPL) / 70 Kč (doprava Česká pošta), 40 Kč (dobírka).
Kupující může za produkty nabízené Screenshield a jím objednané podle těchto Všeobecných obchodních podmínek zaplatit jedním z níže uvedených způsobů:
  • on-line platební kartou VISA, Master Card, American Express (od 1. října 2007)
  • bankovním převodem
  • dobírou
  • voucherem
  • hotově na provozovně
Všechny vaše platby jsou zabezpečené příslušně podle druhu platby a zprostředkovatele platby – tj. banky apod. Platby kartou jsou zajišťovány jednou z nejspolehlivějších a nejbezpečnějších platebních bran provozovaných eBankou,a .s.
Součástí ceny každého produktu nabízeného na Screenshield či skinu je odměna autora Díla (motivu, designu skinu), které je na produktu zobrazeno, za užití Díla v rámci jednoho produktu.

VIII.    Právní odpovědnost
Provozovatel prohlašuje, že veškeré produkty a služby nabízené na Screenshield bude poskytovat tak, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném použití produktů a služeb mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám.
Provozovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé produkty služby Provozovatele využívají. Nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití produktů a služeb Uživateli či třetími osobami.
Provozovatel odpovídá Uživateli za škodu, kterou mu způsobil porušením právních předpisů nebo těchto Smluvních podmínek. Nevyplývá-li z právních předpisů jinak, není Provozovatel odpovědný za škodu, jež by Uživateli nebo třetím osobám vznikla:
a) v důsledku nebo v souvislosti s využíváním produktů nebo služeb nabízených na Screenshield bez prokazatelného zavinění ze strany Provozovatele;
b) nedovoleným nebo nesprávným užíváním produktu nebo služby nabízené na Screenshield Uživatelem.

IX.    Závěrečná ustanovení
Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je Reklamační řád.
Provozovatel je oprávněn kdykoliv na základě vlastního rozhodnutí pozměnit, upravit a doplnit ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, Ceníku produktů a/nebo Reklamačního řádu.
Veškeré změny, úpravy a doplnění těchto Všeobecných obchodních podmínek, Ceníku produktů a/nebo Reklamačního řádu jsou účinné okamžikem jejich uveřejnění na www.screenshield.cz. Veškeré změny a úpravy těchto Všeobecných obchodních podmínek, Ceníku produktů a/nebo Reklamačního řádu budou v souladu s platnými právními předpisy ČR.
Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami těchto Všeobecných obchodních podmínek, Ceníku produktů a/nebo Reklamačního řádu. Bude-li Uživatel pokračovat v návštěvách stránek Screenshield po provedení změn těchto Všeobecných obchodních podmínek, Ceníku produktů a/nebo Reklamačního řádu Provozovatelem, má se za to, že se změnami Smluvních podmínek bez výhrad souhlasí.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky, Ceník produktů a/nebo Reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti dnem uveřejnění na www.screenshield.cz.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky, Ceník produktů a/nebo Reklamační řád se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění.
Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala některá ujednání těchto Všeobecných obchodních podmínek, Ceníku produktů a/nebo Reklamačního řádu neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smlouva bude ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.
kontakt obchodní podmínky reklamační řád FAQ doživotní záruka Pro prodejce skinzone.cz developed in foxmedia